Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm thế nào để thay đổi địa chỉ email tôi dùng cho Airbnb?

  To change the email address you use for your Airbnb account:

  1. Go to Profile
  2. In the Account section, click or tap Personal info
  3. Scroll to Email Address and click or tap Edit
  4. Change your info, scroll to the bottom of page, and click or tap Save

  Your email address can only be associated with one Airbnb account at a time. If you get a notification that your email address is already in use but you can't remember your password for that account, you can reset your password.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan