AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

Chương trình bảo vệ toàn diện. Miễn phí cho mọi Chủ nhà/Người tổ chức. Chỉ có trên Airbnb.

Bảo hiểm trách nhiệm trị giá 1 triệu USD

Bạn được bảo vệ – ngay cả trong trường hợp hy hữu khi khách bị thương tổn.

Bảo vệ thiệt hại 1 triệu USD

Bạn được bảo hiểm cho thiệt hại do khách gây ra với chỗ ở, đồ đạc, kể cả tài sản có giá trị.

BH thiệt hại do thú cưng

Đừng lo lắng: bạn được bảo hiểm thiệt hại ngoài dự kiến do các vị khách 4 chân gây ra.

Bảo hiểm vệ sinh đặc biệt

Chúng tôi bồi thường chi phí vệ sinh ngoài dự kiến cho bạn.

Bảo vệ tổn thất thu nhập

Airbnb bồi hoàn thu nhập bị mất nếu thiệt hại khiến bạn phải hủy đặt phòng/đặt chỗ đã xác nhận.

Thời gian khai báo 14 ngày

Hiện bạn có 14 ngày để khai báo thiệt hại, ngay cả khi có đặt phòng/đặt chỗ liên tiếp.

Bồi hoàn nhanh hơn

Chủ nhà được bồi hoàn nhanh hơn cho các thiệt hại do khách gây ra (trung bình 9 ngày).

Ưu tiên Chủ nhà siêu cấp

Chủ nhà siêu cấp được sử dụng đường dây hỗ trợ riêng với tuyến ưu tiên.

Chỉ Airbnb mới cung cấp cho bạn AirCover

AirbnbĐối thủ cạnh tranh
BH trách nhiệm 1 triệu USD
Bảo vệ thiệt hại 1 triệu USD
BH thiệt hại do thú cưng
Bảo hiểm vệ sinh đặc biệt
Bảo vệ tổn thất thu nhập
Thời gian khai báo 14 ngày
Bồi hoàn nhanh hơn
Ưu tiên Chủ nhà siêu cấp
Quyền lợi theo AirCover so với quyền lợi mà các đối thủ cạnh tranh hàng đầu của chúng tôi cung cấp miễn phí.
Luôn được áp dụng và luôn miễn phí mỗi khi bạn đón tiếp khách.

Giải đáp thắc mắc của bạn

Vẫn không tìm thấy nội dung bạn đang tìm kiếm? Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Tìm hiểu thêm các thông tin khác về AirCover và toàn bộ phạm vi bảo vệ mà chương trình này cung cấp, cùng với các điều khoản và điều kiện, .

Thử đón tiếp khách trên Airbnb

Tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ trợ giúp bạn trong từng bước của quá trình.