AirCover

Sự bảo vệ toàn diện nhất về du lịch.
Luôn được áp dụng, luôn miễn phí.
Chỉ có trên Airbnb.

AirCover

Sự bảo vệ toàn diện nhất về du lịch.
Luôn được áp dụng, luôn miễn phí.
Chỉ có trên Airbnb.

AirCover đưa ra 4 chương trình bảo vệ cho mỗi khách trong mỗi chuyến đi

Bảo đảm bảo vệ đặt phòng

Trong trường hợp hãn hữu khi Chủ nhà cần hủy đặt phòng của bạn trong vòng 30 ngày trước ngày nhận phòng, chúng tôi sẽ tìm cho bạn một chỗ ở tương tự hoặc tốt hơn, hoặc sẽ hoàn tiền cho bạn.

Bảo đảm nhận phòng

Nếu bạn không thể nhận phòng và Chủ nhà không thể giải quyết vấn đề này, chúng tôi sẽ tìm cho bạn một chỗ ở tương tự hoặc tốt hơn có thời gian ở tương đương, hoặc chúng tôi sẽ hoàn tiền cho bạn.

Bảo đảm mô tả chính xác

Trong thời gian ở, nếu bạn nhận thấy chỗ ở không đúng như quảng cáo, ví dụ như tủ lạnh ngừng hoạt động và Chủ nhà không thể dễ dàng khắc phục vấn đề này, hoặc số phòng ngủ ít hơn so với thông tin trên mục cho thuê, thì bạn sẽ có 3 ngày để báo cáo vấn đề. Khi đó, chúng tôi sẽ tìm cho bạn một chỗ ở tương tự hoặc tốt hơn, hoặc chúng tôi sẽ hoàn tiền cho bạn.

Đường dây an toàn 24/24

Nếu cảm thấy không an toàn, bạn sẽ được ưu tiên liên hệ với nhân viên hỗ trợ an toàn được đào tạo đặc biệt của chúng tôi, bất kể ngày đêm.
Hãy tham khảo thông tin chi tiết và đầy đủ về cách Airbnb bảo vệ đặt phòng/đặt chỗ của bạn và mọi trường hợp ngoại lệ được áp dụng.

Chỉ Airbnb mới cung cấp cho bạn AirCover

AirbnbĐối thủ cạnh tranh
Bảo đảm bảo vệ đặt phòng
Bảo đảm nhận phòng
Bảo đảm mô tả chính xác
Đường dây an toàn 24/24
Quyền lợi theo AirCover so với mức độ bảo vệ toàn diện được các đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất của chúng tôi cung cấp miễn phí, tính đến tháng 3 năm 2022.

Mọi đặt phòng đều đi kèm AirCover

Giải đáp thắc mắc của bạn

Vẫn không tìm thấy nội dung bạn đang tìm kiếm? Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp của chúng tôi

Ngoài ra còn có AirCover cho Chủ nhà

Bạn có hứng thú với việc đón tiếp khách? Với AirCover cho Chủ nhà, bạn có thể cảm thấy tự tin để bắt đầu.
Tìm hiểu về hoạt động đón tiếp khách