AirCover cho Chủ nhà/Người tổ chức
AirCover cho Chủ nhà/Người tổ chức
AirCover cho Chủ nhà/Người tổ chức
AirCover cho Chủ nhà/Người tổ chức
AirCover cho Chủ nhà/Người tổ chức
AirCover cho Chủ nhà/Người tổ chức

Chương trình bảo vệ toàn diện. Luôn được áp dụng, luôn miễn phí. Chỉ có trên Airbnb.

Bảo hiểm trách nhiệm trị giá 1 triệu USD

Bạn được bảo vệ – ngay cả trong trường hợp hy hữu khi khách bị thương tổn.

Bảo vệ thiệt hại 1 triệu USD

Bạn được bảo hiểm cho thiệt hại do khách gây ra với chỗ ở, đồ đạc, kể cả tài sản có giá trị.

BH thiệt hại do thú cưng

Đừng lo lắng: bạn được bảo hiểm thiệt hại ngoài dự kiến do các vị khách 4 chân gây ra.

Bảo hiểm vệ sinh đặc biệt

Chúng tôi bồi thường chi phí vệ sinh ngoài dự kiến cho bạn.

Bảo vệ tổn thất thu nhập

Airbnb bồi hoàn thu nhập bị mất nếu thiệt hại khiến bạn phải hủy đặt phòng/đặt chỗ đã xác nhận.

Thời gian khai báo 14 ngày

Hiện bạn có 14 ngày để khai báo thiệt hại, ngay cả khi có đặt phòng/đặt chỗ liên tiếp.

Bồi hoàn nhanh chóng

Chúng tôi luôn nhanh chóng gửi đến bạn khoản bồi hoàn cho thiệt hại do khách gây ra, thường là trong vòng 2 tuần.

Ưu tiên Chủ nhà siêu cấp

Chủ nhà siêu cấp được sử dụng đường dây hỗ trợ riêng với tuyến ưu tiên.

Chỉ Airbnb mới cung cấp cho bạn AirCover

AirbnbĐối thủ cạnh tranh
BH trách nhiệm 1 triệu USD
Bảo vệ thiệt hại 1 triệu USD
BH thiệt hại do thú cưng
Bảo hiểm vệ sinh đặc biệt
Bảo vệ tổn thất thu nhập
Thời gian khai báo 14 ngày
Bồi hoàn nhanh hơn
Ưu tiên Chủ nhà siêu cấp
Quyền lợi toàn diện của AirCover cho Chủ nhà/Người tổ chức so với các quyền lợi được cung cấp miễn phí từ các chương trình đối thủ tính đến tháng 11/2021.
Bất cứ khi nào đón tiếp khách trên Airbnb, bạn đều được bảo vệ.

Giải đáp thắc mắc của bạn

Vẫn không tìm thấy nội dung bạn đang tìm kiếm? Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Tìm hiểu thêm các thông tin khác nữa về AirCover cho Chủ nhà/Người tổ chức và toàn bộ phạm vi bảo vệ mà chương trình này cung cấp, cùng với các điều khoản và điều kiện, .

Thử đón tiếp khách trên Airbnb

Tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ trợ giúp bạn trong từng bước của quá trình.