Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Tôi có thể thay đổi yêu cầu đặt phòng đang chờ xử lý không?

  If the request hasn’t been accepted by the host and is pending, you can withdraw the request and send a new one with your updated reservation details.

  To do this through the message thread, go to your inbox, find the message thread with the host, and click or tap Withdraw request.

  You can also cancel a reservation request through your trips:

  1. Go to Trips and find the reservation you want to cancel under the Upcoming tab (your reservation status must be Pending)
  2. Click or tap Show more trip plans
  3. Click or tap Cancel reservation

  After you’ve canceled or withdrawn the request, you can then send a new request with your changed dates or number of guests.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan