Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm cách nào để đặt giá tùy chỉnh cho các đêm, tuần hoặc tháng cụ thể?

  To set a custom price for specific nights:

  1. Go to Your listings on airbnb.com and select a listing
  2. Click Calendar
  3. Click a date to select it, or click and drag your cursor to select multiple dates
  4. Enter the nightly price and click Save changes

  To set a custom price for specific weeks or months:

  1. Go to Your listings on airbnb.com and select a listing
  2. Click Manage listing
  3. Click Pricing at the top of the page
  4. Next to Length-of-stay prices, click Edit
  5. Below the weekly and monthly discounts, click a link to set a custom price for a specific week or month
  6. Locate the time frame you'd like to set a custom price for and enter a price
  7. Click Apply

  Note: Custom weekly and monthly prices will override your normal nightly, weekly, and monthly prices, as well as any custom nightly prices you've set for those dates.

  Find out how to set a savvy price strategy to boost your bookings in the Resource Center.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan