Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm cách nào để kiểm tra và quản lý cài đặt giá?

  Edit your listing to manage your nightly price, discounts, and more.

  To get to your price settings:

  1. Go to Listings and click the listing you want to change
  2. Click Pricing and click Edit next to the pricing options
  3. Make your changes and click Save

  Custom weekly and monthly prices will override your listing’s normal nightly, weekly, and monthly prices—as well as any custom nightly prices you’ve saved on your calendar.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?