Phân chia thời gian ở

Ngày 23 - Ngày 30 tháng 10

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở