Phân chia thời gian ở

Ngày 26 tháng 8 - Ngày 02 tháng 9

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở