Phân chia thời gian ở

Ngày 22 - Ngày 29 tháng 8

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở