Phân chia thời gian ở

Ngày 21 - Ngày 28 tháng 9

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở