18 nhà

Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Sonoma và Lagunitas
Trung bình $149/đêm
Tổng $1.227
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Fairfield và Napa
Trung bình $141/đêm
Hai chỗ ở tại Napa cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $272/đêm
Ở tại Napa và Marshall
Trung bình $221/đêm
Ở tại Tomales và Napa
Trung bình $200/đêm
Ở tại San Geronimo và Marshall
Trung bình $131/đêm
Ở tại Napa và Fairfield
Trung bình $147/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Napa và Glen Ellen
Trung bình $398/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Napa và Calistoga
Trung bình $325/đêm
Hai chỗ ở tại Napa
Trung bình $209/đêm
Ở tại Napa và Calistoga
Trung bình $409/đêm
Tổng $2.945
Hai chỗ ở tại Napa cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $269/đêm
Ở tại Napa và Fairfield
Trung bình $101/đêm
Hai chỗ ở tại Napa cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $325/đêm
Hai chỗ ở tại Napa cách nhau 4 dặm
Trung bình $350/đêm
Tổng $2.608
Ở tại Santa Rosa và Tomales
Trung bình $260/đêm
Ở tại Napa và Calistoga
Trung bình $572/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Napa và Glen Ellen
Trung bình $291/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Sonoma và Glen Ellen
Trung bình $183/đêm
Tổng $1.469
Ở tại Glen Ellen và Sonoma
Trung bình $229/đêm
Tổng $1.835