110 nhà

Hai chỗ ở tại Sarajevo cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $38/đêm
Tổng $305
Ở tại Grbavica và Baščaršija
Trung bình $32/đêm
Hai chỗ ở tại Sarajevo cách nhau 1 dặm
Trung bình $66/đêm
Hai chỗ ở tại Sarajevo cách nhau 2 dặm
Trung bình $58/đêm
Hai chỗ ở tại Sarajevo cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $36/đêm
Tổng $289
Ở tại Baščaršija và Grbavica
Trung bình $66/đêm
Hai chỗ ở tại Sarajevo cách nhau 1 dặm
Trung bình $58/đêm