159 nhà

Ở tại Inchbonnie và Arthur's Pass
Trung bình $71/đêm
Ở tại Arthur's Pass và Jacksons
Trung bình $103/đêm
Ở tại Hokitika và Arthur's Pass
Trung bình $100/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Jacksons và Greymouth
Trung bình $77/đêm
Ở tại Otira và Castle Hill
Trung bình $28/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Kokatahi và Castle Hill
Trung bình $68/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Ruatapu và Kokatahi
Trung bình $54/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Hokitika và Bealey
Trung bình $97/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Seaview và Blue Spur
Trung bình $53/đêm
Ở tại Hokitika và Castle Hill
Trung bình $61/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Burnt Hill và Kokatahi
Trung bình $56/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Hokitika và Kaniere
Trung bình $44/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Hokitika và West Coast
Trung bình $71/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Ruatapu và Moana
Trung bình $67/đêm
Ở tại Arthur's Pass và Inchbonnie
Trung bình $69/đêm
Hai chỗ ở tại Arthur's Pass cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $99/đêm
Ở tại Arthur's Pass và Inchbonnie
Trung bình $67/đêm
Ở tại Arthur's Pass và Jacksons
Trung bình $71/đêm
Ở tại Jacksons và Arthur's Pass
Trung bình $113/đêm
Ở tại Arthur's Pass và Jacksons
Trung bình $57/đêm