118 nhà

Hai chỗ ở tại Cairo Governorate cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $82/đêm
Ở tại New Cairo 1 và Cairo Governorate
Trung bình $107/đêm
Ở tại New Cairo 1 và First New Cairo
Trung bình $76/đêm
Ở tại The 5th Settlement và Cairo Governorate
Trung bình $212/đêm
Ở tại New Cairo 1 và Second New Cairo
Trung bình $96/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại New Cairo City và Cairo
Trung bình $112/đêm
Ở tại First New Cairo và New Cairo City
Trung bình $101/đêm
Ở tại القاهرة الجديدة và Cairo Governorate
Trung bình $39/đêm
Ở tại ثانى القاهرة الجديدة، và Ad Dawawin
Trung bình $78/đêm
Ở tại 5th settlement và Madinaty
Trung bình $120/đêm
Ở tại Al Rehab và Second New Cairo
Trung bình $82/đêm
Ở tại New Cairo 1 và Second New Cairo
Trung bình $80/đêm
Ở tại Cairo Governorate và Second New Cairo
Trung bình $71/đêm
Ở tại Second New Cairo và New Cairo 1
Trung bình $60/đêm
Ở tại Second New Cairo và Cairo Governorate
Trung bình $51/đêm
Hai chỗ ở tại Second New Cairo cách nhau 8 dặm
Trung bình $51/đêm
Ở tại Cairo Governorate và New Cairo 1
Trung bình $111/đêm
Ở tại Cairo Governorate và New Cairo 1
Trung bình $92/đêm
Hai chỗ ở tại Cairo Governorate cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $101/đêm
Hai chỗ ở tại Cairo Governorate cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $82/đêm