Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

    Khuyến cáo và quy định hạn chế đi lại của chính phủ

    Kiểm tra các liên kết dưới đây để tìm các lệnh và nghị định của chính phủ liên quan đến COVID-19. Biện pháp ứng phó của các chính phủ vẫn tiếp tục được điều chỉnh và bổ sung, vì vậy, vui lòng thường xuyên kiểm tra lại để theo dõi nội dung cập nhật và hãy tin tưởng chính phủ và chính quyền địa phương của bạn để biết thông tin mới nhất.