Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

    Tôi có thể giới thiệu ai đó tham gia Airbnb không?

    Airbnb’s Guest Referral Program has ended, but you can always recommend Airbnb to friends and family. If you’d like to help someone join the Airbnb community, check out how to get started on Airbnb.

    If you referred someone through the Airbnb Guest Referral Program before it ended, you can visit the Airbnb Referral Program Terms and Conditions for more information on how it works.

    Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

    Bài viết liên quan