Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Chỉnh sửa tiêu đề nhà/phòng cho thuê của bạn

  You can change the title of your listing whenever you want—it’s your space, so feel free to give it a name that highlights what makes your place special. You’re never locked into a specific listing title.

  Để thay đổi tiêu đề của nhà/phòng cho thuê:

  1. Vào phần Nhà/phòng cho thuê rồi chọn mục cho thuê mà bạn muốn thay đổi
  2. Trong mục Thông tin nhà/phòng cho thuê, vào phần Tiêu đề nhà/phòng cho thuê rồi nhấp vào Chỉnh sửa
  3. Thực hiện thay đổi rồi nhấp vào Lưu

  Một điều cần lưu ý: Có thể mất đến 1 giờ để các thay đổi hiển thị trên mục cho thuê công khai của bạn.

  Need inspiration for a listing title? Our Resource Center is a great place for hosting tips and recommendations.

  We do ask that you follow our content policy, which means don’t include misleading info, and don’t use symbols or emojis in your title. Check out our Airbnb Content Policy for more info.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?