Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm cách nào để chỉnh sửa cài đặt định giá và tình trạng còn phòng cho nhiều nhà/phòng cho thuê?

  Some hosts with multiple listings have access to features letting them update pricing and availability settings for multiple listings at once.

  1. Go to your Multi-calendar
  2. Next to the listings you’d like to manage, select a date range
  3. On the right side of your screen, select your pricing and availability settings, then click Save
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?