Phân chia thời gian ở

Ngày 01 - Ngày 08 tháng 10

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở