Phân chia thời gian ở

Ngày 30 tháng 8 - Ngày 06 tháng 9

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở