Phân chia thời gian ở

Ngày 18 - Ngày 25 tháng 10

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở