Phân chia thời gian ở

Ngày 17 - Ngày 24 tháng 10

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở