Phân chia thời gian ở

Ngày 15 - Ngày 22 tháng 10

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở