Phân chia thời gian ở

Ngày 16 - Ngày 23 tháng 10

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở