Phân chia thời gian ở

Ngày 29 tháng 8 - Ngày 05 tháng 9

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở