Phân chia thời gian ở

Ngày 12 - Ngày 19 tháng 10

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở