Phân chia thời gian ở

Ngày 24 - Ngày 31 tháng 8

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở