Phân chia thời gian ở

Ngày 13 - Ngày 20 tháng 10

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở