Phân chia thời gian ở

Ngày 07 - Ngày 14 tháng 10

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở