Phân chia thời gian ở

Ngày 09 - Ngày 16 tháng 10

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở