Phân chia thời gian ở

Ngày 27 tháng 8 - Ngày 03 tháng 9

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở