Phân chia thời gian ở

Ngày 10 - Ngày 17 tháng 10

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở