Phân chia thời gian ở

Ngày 31 tháng 8 - Ngày 07 tháng 9

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở