Phân chia thời gian ở

Ngày 11 - Ngày 18 tháng 10

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở