Phân chia thời gian ở

Ngày 25 tháng 9 - Ngày 02 tháng 10

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở