75 nhà

Hai chỗ ở tại Cartagena cách nhau 1 dặm
Trung bình $59/đêm
Tổng $431
Hai chỗ ở tại Cartagena de Indias cách nhau 3 dặm
Trung bình $46/đêm
Ở tại Cartagena và Cartagena de Indias
Trung bình $47/đêm
Ở tại Cartagena và Cartagena de Indias
Trung bình $12/đêm
Hai chỗ ở tại Cartagena de Indias cách nhau 3 dặm
Trung bình $152/đêm
Hai chỗ ở tại Cartagena cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $25/đêm
Ở tại Cartagena và Cartagena de Indias
Trung bình $168/đêm
Ở tại Cartagena và Cartagena de Indias
Trung bình $70/đêm
Ở tại Provincia de Cartagena và Cartagena de Indias
Trung bình $99/đêm
Ở tại Cartagena và Cartagena de Indias
Trung bình $46/đêm
Ở tại Provincia de Cartagena và Cartagena de Indias
Trung bình $67/đêm
Ở tại Cartagena de Indias và La Boquilla
Trung bình $30/đêm
Ở tại Cartagena và La Boquilla
Trung bình $37/đêm
Ở tại Cartagena de Indias và Cartagena
Trung bình $44/đêm
Hai chỗ ở tại Cartagena cách nhau 8 dặm
Trung bình $53/đêm
Hai chỗ ở tại Cartagena de Indias cách nhau 2 dặm
Trung bình $81/đêm
Ở tại Cartagena de Indias và La Boquilla
Trung bình $54/đêm
Hai chỗ ở tại Cartagena de Indias cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $54/đêm
Ở tại Cartagena de Indias và La Boquilla
Trung bình $33/đêm
Hai chỗ ở tại Cartagena de Indias cách nhau 1 dặm
Trung bình $23/đêm