75 nhà

Ở tại Kâmpóng Saôm và Preah Sihanouk
Trung bình $26/đêm
Ở tại Koh Rong Sanloem và Preah Sihanouk
Trung bình $46/đêm
Ở tại Preah Sihanouk và Kâmpóng Saôm
Trung bình $30/đêm
Hai chỗ ở tại Preah Sihanouk cách nhau 3 dặm
Trung bình $26/đêm
Hai chỗ ở tại Preah Sihanouk cách nhau 3 dặm
Trung bình $20/đêm
Ở tại Preah Sihanouk và Chhak Saracen
Trung bình $140/đêm
Hai chỗ ở tại Preah Sihanouk cách nhau 9 dặm
Trung bình $95/đêm
Ở tại Kaoh Rong Sanloem Khnong và Preah Sihanouk
Trung bình $52/đêm
Ở tại Preah Sihanouk và Krong Preah Sihanouk
Trung bình $28/đêm
Ở tại Sihanokville và Preah Sihanouk
Trung bình $33/đêm
Tổng $260
Hai chỗ ở tại Krong Preah Sihanouk cách nhau 3 dặm
Trung bình $60/đêm
Tổng $479
Ở tại M’pai bay koh Rhong Salome và Chhak Saracen
Trung bình $115/đêm
Ở tại Preah Sihanouk và Koh Rong Sanloem
Trung bình $36/đêm
Hai chỗ ở tại Preah Sihanouk cách nhau 3 dặm
Trung bình $42/đêm
Ở tại Preah Sihanouk và Koh Rong Sanloem
Trung bình $30/đêm
Hai chỗ ở tại Preah Sihanouk cách nhau 13 dặm
Trung bình $35/đêm
Hai chỗ ở tại Kâmpóng Saôm cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $41/đêm
Ở tại Chhak Saracen và Preah Sihanouk
Trung bình $11/đêm
Ở tại Chhak Saracen và Koh Rong
Trung bình $17/đêm
Hai chỗ ở tại Preah Sihanouk cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $13/đêm