60 chỗ ở

Một chuyến đi, hai chỗ ở

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở khác nhau để khám phá thêm về Paul.
Ở tại Santa Antao và Paul
Trung bình $94/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Eito và Santa Antao
Trung bình $108/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Paul, Cap-Vert và Paul
Trung bình $50/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Eito và Paul
Trung bình $82/đêm
Ở tại Ribeira Grande và Paul
Trung bình $49/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Ribeira Grande và CV
Trung bình $39/đêm
Hai chỗ ở tại Ribeira Grande cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $45/đêm
Ở tại Ponta do Sol và Ribeira Grande
Trung bình $32/đêm
Ở tại Pico da Cruz và Ponta do Sol
Trung bình $43/đêm
Hai chỗ ở tại Ribeira Grande cách nhau 3 dặm
Trung bình $41/đêm
Ở tại Ribeira Grande và Ponta do Sol
Trung bình $44/đêm
Hai chỗ ở tại Ponta do Sol cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $44/đêm
Ở tại Ponta do Sol và Ribeira Grande
Trung bình $38/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Santa Antao và Eito
Trung bình $108/đêm
Hai chỗ ở tại Santa Antao cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $98/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Paul và Eito
Trung bình $104/đêm
Ở tại Eito và Paul
Trung bình $95/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Eito và Santa Antao
Trung bình $99/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Paul và Paul, Cap-Vert
Trung bình $55/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Ribeira Grande và Paul
Trung bình $52/đêm