154 nhà

Hai chỗ ở tại Foxton Beach cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $63/đêm
Hai chỗ ở tại Foxton Beach cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $90/đêm
Hai chỗ ở tại Foxton Beach cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $63/đêm
Hai chỗ ở tại Foxton Beach cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $63/đêm
Hai chỗ ở tại Foxton Beach cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $90/đêm
Hai chỗ ở tại Foxton Beach cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $164/đêm
Hai chỗ ở tại Foxton Beach cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $114/đêm
Hai chỗ ở tại Foxton Beach cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $188/đêm
Ở tại Himatangi Beach và Foxton Beach
Trung bình $95/đêm
Ở tại Himatangi Beach và Foxton Beach
Trung bình $99/đêm
Hai chỗ ở tại Foxton Beach cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $126/đêm
Hai chỗ ở tại Foxton Beach cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $116/đêm
Ở tại Foxton Beach và Himatangi Beach
Trung bình $74/đêm
Ở tại Foxton Beach và Waitarere Beach
Trung bình $32/đêm
Ở tại Himatangi Beach và Waitarere Beach
Trung bình $66/đêm
Ở tại Foxton Beach và Waitarere Beach
Trung bình $57/đêm
Ở tại Foxton Beach và Foxton
Trung bình $42/đêm
Ở tại Himatangi Beach và Waitarere Beach
Trung bình $45/đêm
Ở tại Foxton Beach và Foxton
Trung bình $84/đêm
Ở tại Himatangi Beach và Foxton Beach
Trung bình $94/đêm
Ở tại Himatangi Beach và Foxton Beach
Trung bình $92/đêm
Ở tại Himatangi Beach và Foxton Beach
Trung bình $72/đêm
Hai chỗ ở tại Foxton Beach cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $115/đêm
Ở tại Foxton Beach và Himatangi Beach
Trung bình $74/đêm