Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Recent updates

  Cập nhật gần đây

  Nhận thông báo cập nhật về ảnh hưởng của COVID-19 đối với hoạt động du lịch toàn cầu, bao gồm cả những biện pháp ứng phó của Airbnb và các chính phủ trên toàn thế giới.
  Dec 7, 2020
  Nov 25, 2020
  Apr 2, 2020
  Mar 24, 2020
  Mar 24, 2020
  Mar 20, 2020
  Mar 19, 2020
  Mar 19, 2020
  Mar 17, 2020
  Mar 17, 2020
  Mar 14, 2020