Chuyển đến nội dung
Mời bạn bè tham gia cộng đồng Airbnb
Những người bạn mới tham gia Airbnb sẽ được giảm đến $65 cho một yêu cầu đặt phòng/đặt chỗ đủ điều kiện. Tìm hiểu các điều khoản
Đăng nhập để mời bạn bè
Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Chương trình giới thiệu hoạt động như thế nào
Mời những bạn bè chưa tham gia Airbnb
Mời những người chưa có tài khoản Airbnb đăng ký thông qua liên kết của bạn.
Họ được giảm giá
Bạn bè đăng ký Airbnb bằng liên kết của bạn sẽ được giảm tối đa $50 khi đặt chỗ ở và $15 khi đặt Trải nghiệm Airbnb có chi phí từ $50 trở lên.
Nhắc bạn bè đặt phòng/đặt chỗ
Sau khi đăng ký, họ có thể sử dụng phiếu giảm giá của mình cho một đặt phòng/đặt chỗ đủ điều kiện.
Câu hỏi thường gặp
Tham khảo phần giải đáp các câu hỏi thường gặp và xem các thông tin khác về chương trình trong Trung tâm trợ giúp.
Bạn tôi sẽ nhận được bao nhiêu khi tôi mời họ?
Khi người bạn mà bạn mời tham gia Airbnb đăng ký và đặt chuyến đi, số tiền họ sẽ nhận được phụ thuộc vào giá đặt phòng/đặt chỗ không bao gồm thuế và phí dành cho khách:

Chi tiêu $300, nhận $15
Chi tiêu $500, nhận $25
Chi tiêu $700, nhận $35
Chi tiêu $1.000 trở lên, nhận $50

Ngoài ra, họ sẽ được giảm $15 khi bạn đặt trải nghiệm đầu tiên có chi phí từ $50 trở lên.
Bạn tôi đã mời tôi tham gia Airbnb nhưng tôi chưa nhận được phiếu giảm giá.
Nếu bạn được giới thiệu, bạn cần sử dụng liên kết nhận được từ bạn bè để đăng ký Airbnb. Phiếu giảm giá của bạn sẽ được tự động áp dụng cho yêu cầu đặt phòng/đặt chỗ đủ điều kiện. Để được trợ giúp thêm, vui lòng truy cập liên kết này.
Tôi đã giới thiệu một người bạn nhưng chưa nhận được khoản tích lũy từ lượt giới thiệu đó
Đối với các lượt giới thiệu được thực hiện sau ngày 1 tháng 10 năm 2020, Airbnb sẽ không cung cấp khoản tích lũy cho việc giới thiệu. Tuy nhiên, bạn có thể trở thành đối tác liên kết của Airbnb và nhận được một phần phí dịch vụ mỗi khi có người đặt phòng/đặt chỗ thông qua nội dung của bạn.
Bạn muốn chia sẻ với nhiều đối tượng mục tiêu hơn?Trở thành Đối tác liên kết của Airbnb
Giới thiệu và kiếm tiền không giới hạn
Đối tác liên kết có thể truy cập các công cụ giúp họ dễ dàng chia sẻ Airbnb với đối tượng mục tiêu. Mỗi khi có người đặt phòng/đặt chỗ trên Airbnb thông qua liên kết của bạn, bạn sẽ nhận được một phần phí dịch vụ bằng tiền mặt.
Tìm hiểu thêm