Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Thông tin cơ bản trên Airbnb

  Khuyến cáo và quy định hạn chế đi lại của chính phủ

  Kiểm tra các liên kết dưới đây để tìm các lệnh và nghị định của chính phủ liên quan đến COVID-19. Biện pháp ứng phó của các chính phủ vẫn tiếp tục được điều chỉnh và bổ sung, vì vậy, vui lòng thường xuyên kiểm tra lại để theo dõi nội dung cập nhật và hãy tin tưởng chính phủ và chính quyền địa phương của bạn để biết thông tin mới nhất.
  Không tìm thấy thông tin bạn cần?
  Tìm nội dung theo từng danh mục cụ thể trong các mục khác dưới đây của Trung tâm trợ giúp.