Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm thế nào để thêm tiện nghi vào nhà/phòng cho thuê của tôi?

  Guests can filter search results by the items hosts have in the amenities section of their listing, so it's important to include everything you offer.

  To edit the amenities section of your listing:

  1. Go to Host on airbnb.com
  2. Then select Listings
  3. Click the listing you want to edit
  4. Under Amenities, check the boxes that correspond to the amenities you provide

  Learn how preparing your space and updating your listing can increase bookings in the Resource Center.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?
  Bài viết liên quan