Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Tạm ngưng, hủy đăng hoặc vô hiệu hóa mục cho thuê của bạn

  If you want to stop receiving new reservations and remove your listing from search results, you have options. Choose a way to manage your listing that works for you.

  • Snooze it for a set period of time (as long or as short as you’d like!)
  • Unlist it until you’re ready to receive reservations again
  • Deactivate it if you’ll no longer host your place (all confirmed reservations must be complete)

  If you snooze or unlist, you’ll still host your guests for any confirmed reservations.

  Snoozing

  Để tạm ngưng và ẩn mục cho thuê khỏi kết quả tìm kiếm trong một khoảng thời gian nhất định:

  1. Vào Nhà/phòng cho thuê rồi chọn mục cho thuê mà bạn muốn chỉnh sửa
  2. Trong mục Thông tin cơ bản về nhà/phòng cho thuê, vào mục Trạng thái nhà/phòng cho thuê rồi nhấp vào Chỉnh sửa
  3. Nhấp vào Đã tạm ngưng rồi chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc
  4. Nhấp vào Lưu

  Temporarily unlisting

  Để xóa mục cho thuê của bạn khỏi kết quả tìm kiếm vô thời hạn:

  1. Vào Nhà/phòng cho thuê rồi chọn mục cho thuê mà bạn muốn chỉnh sửa
  2. Trong mục Thông tin cơ bản về nhà/phòng cho thuê, vào phần Trạng thái nhà/phòng cho thuê rồi nhấp vào Chỉnh sửa
  3. Nhấp vào Đã hủy đăng rồi chọn lý do khiến bạn muốn hủy đăng
  4. Nhấp vào Hủy đăng

  Permanently deactivating

  Để vô hiệu hóa mục cho thuê của bạn vĩnh viễn:

  1. Vào Nhà/phòng cho thuê rồi chọn mục cho thuê mà bạn muốn chỉnh sửa
  2. Trong mục Thông tin cơ bản về nhà/phòng cho thuê, vào phần Trạng thái nhà/phòng cho thuê rồi nhấp vào Chỉnh sửa
  3. Nhấp vào Vô hiệu hóa rồi chọn lý do khiến bạn muốn vô hiệu hóa
  4. Nhấp vào Vô hiệu hóa

  Xin lưu ý rằng việc vô hiệu hóa mục cho thuê của bạn sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ đánh giá nào từ khách hoặc đánh giá bạn đã để lại cho họ – đánh giá sẽ vẫn hiển thị trên hồ sơ công khai.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan