Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Tôi có thể xóa hoặc phản hồi đánh giá mà tôi không đồng ý không?

  Bạn có thể đăng phản hồi công khai đối với các đánh giá mà người khác để lại cho bạn, nhưng bạn không thể xóa các đánh giá đó. Đánh giá chỉ bị xóa nếu chúng vi phạm Chính sách đánh giá của chúng tôi. Nếu bạn muốn khiếu nại một đánh giá, hãy tìm hiểu cách báo cáo về đánh giá mà bạn cho rằng đã vi phạm chính sách.

  Nếu bạn muốn phản hồi đánh giá với thông tin bổ sung, cung cấp quan điểm riêng của bạn về một tình huống hoặc trả lời thông tin phản hồi được đưa ra, bạn có thể trả lời trong vòng 30 ngày kể từ khi đánh giá được viết. Nếu bạn chọn để lại phản hồi, hãy đảm bảo tuân thủ Chính sách đánh giá của chúng tôi và cung cấp nhận xét có liên quan cho các chủ nhà và khách trong tương lai.

  Để phản hồi một đánh giá gần đây:

  1. Từ trình duyệt web, hãy vào mục Đánh giá
  2. Chọn Đánh giá về bạn
  3. Tìm đánh giá bạn muốn phản hồi và chọn Để lại phản hồi

  Các phản hồi đánh giá sẽ xuất hiện ngay sau khi bạn đăng phản hồi và bạn sẽ không thể chỉnh sửa sau khi đăng.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan