Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn
Chủ nhà/Người tổ chức

Được bảo vệ thông qua AirCover cho Chủ nhà

Sometimes accidents happen, which is why there’s AirCover for Hosts.

AirCover for Hosts is top-to-bottom protection that gives you $1 million in damage protection and $1 million in liability insurance. It’s always included and always free whenever you host.

Need to file a claim?

Damage protection covers you if a guest damages your place or belongings during an Airbnb stay.

Start an AirCover for Hosts reimbursement request

Liability insurance covers you in the rare event someone gets hurt or their property is damaged during an Airbnb stay or Experience.

Start an AirCover for Hosts liability claim

AirCover for Hosts programs

Host damage protection
Get details about what’s covered and how to request reimbursement.

Host liability insurance
Learn what’s covered and how to file a claim if a guest gets hurt during a stay.

Experiences liability insurance
Learn what’s covered and how to file a claim if a guest gets hurt during an Experience.

AirCover for Hosts and your personal insurance

While AirCover for Hosts offers many protections while you’re hosting a stay or Experience, it is not a substitute for personal homeowner’s or liability insurance that may cover you all the time. Keep in mind that everyone’s situation is different and you may want even more protections.

If you’re not sure if your homeowner’s, condo, or renter’s insurance policy applies while you host, talk to your insurer—different insurers have different rules about short-term rentals and hosted activities.

Host damage protection, Host liability insurance, and Experiences liability insurance don’t cover Hosts who offer stays through Airbnb Travel, LLC, or stays or Experiences in mainland China or Japan–where the China Host Protection Plan, Japan Host Insurance, and Japan Experience Protection Insurance apply. Host damage protection isn’t related to Host liability insurance. Keep in mind that all coverage limits are shown in USD, and that there are other terms, conditions, and exclusions.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?
Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký