Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Sẽ thế nào nếu tôi cung cấp nhiều ưu đãi giảm giá cùng lúc?

  If you have multiple discounts that apply to a given trip or night, please note that the following apply:

  • Discounts are multiplied together rather than added together (example below)
  • Length of stay discounts (weekly or monthly) are not combined with other discounts, except the New Host Promotion
  • If you use Length of Stay discounts and another discount (other than a New Host Promotion), we will apply only the Length of Stay discount

  Example

  • Nightly price: $100
  • New Host Promotion: 20%
  • Monthly discount: 40%

  First apply the New Host Promotion:

  • Base price - New Host Promotion
  • $100 - $20 {20% of $100} = $80

  Then apply the Monthly discount:

  • $80 - $32 {40% of $80} = $48

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?