Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

    Làm thế nào để cập nhật địa chỉ nhà/phòng cho thuê đối với những mục cho thuê được kết nối phần mềm?

    You won’t be able to make address changes to your account directly on Airbnb or through your software provider after a listing has been created. If you are receiving an error related to your address or otherwise need to change the address, please contact us to update the listing’s address.

    Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?