Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

    Tại sao tôi cần phải xác minh giấy tờ tùy thân khi là chủ nhà hoặc khách Trung Quốc?

    Airbnb provides a localized ID verification process to all Chinese hosts and guests. To complete the verification, you need to provide your government ID number online and we’ll match the number with the database of a third-party agent through face-scan technology.

    ID verification not only makes the Airbnb community safer, but also helps to build trust and reduce online fraud.

    Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

    Bài viết liên quan