Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Là quản trị viên đi lại, làm cách nào tôi có thể nhận được phiếu thu cho chuyến công tác đã đặt bằng Airbnb?

  Quản trị viên Airbnb for Work có thể truy cập và in phiếu thu cho các chuyến đi khách đã hoàn thành từ bảng điều khiển Airbnb for Work.

  Để truy cập phiếu thu của khách:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Airbnb của bạn và vào bảng điều khiển Airbnb for Work
  2. Nhấp Chuyến đi đã hoàn thành
  3. Tìm chuyến đi mà bạn quan tâm và nhấp vào tổng chi phí trong cột Phiếu thu
  4. Để in phiếu thu hoặc lưu dưới dạng PDF, nhấp vào nút In
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?